اخبار تازه :
ایام فاطمیه


دانش آموزان در فعالیت های متنوع طراحی شده توسط مربیان مدرسه شرکت نموده و همسان سازی روحیه با ایام خاص شکل میگیرد.

شاخه مطلب
 
نویسنده : montazeran | اخبار سایت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ